ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS

Törvényi háttere: 1959. évi IV. törvény (Ptk.)

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Műszaki szabványok (MSZ 7487/2:1980, MSZ 12623-85, stb.)

Érvényessége: 2015.jan.1-től

Ezen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban ÁSZF) érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint magánszemélyekre, (Továbbiakban: Megrendelőre), akik a Werner és Társa Bt. (Továbbiakban: Vállalkozó) szolgáltatási jogviszonyba kerülnek. A Werner és Társa Bt. gondoskodik Megrendelőinek számára jelen ÁSZFmegismeréséről, még mielőtt szolgáltatási jogviszonyba kerülnének. Így az említett ÁSZF bárki számára szabadon elérhető, megtekinthető és letölthető a honlapról, illetve a Vállalkozó telephelyén elérhető és tájékoztatás céljából felvehető kinyomtatott verzióban is. Írásban érkező Megrendelői megkeresésekre, kérdésekre a Vállalkozó biztosítja az írásban történő válaszadást.

SZOLGÁLTATÁS

Jelen ÁSZF a Kft. tevékenységi körébe tartozó munkák elvégzésére irányul. A víz-, gáz-, csatornahálózatok szerelése, javítása, új szerelvények beépítése kizárólag a törvényben, rendeletekben előírtak alapján történik a műszaki szabályok alapján.

Mindkét fél számára megfelelő munka elvégzésének érdekében a Megrendelő és Vállalkozó között hatékony és szoros együttműködés szükséges. A szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról. Vállalkozó biztosítja Megrendelő felé a legnagyobb nyíltságot, ennek fejében elvárja maga is ugyanezt, semmilyen rejtett hibákat, vagy váratlan műszaki problémákat nem titkolnak el.

Az elvégzett munka díjazása munkák felvételét követően (előzetes kalkuláció alapján) meghatározásra kerül, mely a munkavégzés közben a felmérés során nem ismert, rejtett hibák és váratlan műszaki kialakítások során változhat. Ez esetén a munka díjazásának módosításáról a Vállalkozó. a lehető leghamarabb tájékoztatja a Megrendelőt.

A tájékoztatóban, honlapon, szórólapon szereplőszolgáltatási díjak a minimális műszaki szükségletet tartalmazzák. Ezektől korábban említett váratlan műszaki kialakítás, rejtett hibák és szerelések esetén a Vállalkozó eltérhet. Amennyiben a Megrendelő által a Vállalkozó szolgáltatási körébe tartozó egyéb szolgáltatási igény felmerül, úgy ismételt, vagy módosított díjmeghatározásra kerül sor.

A terv köteles munkálatok során a tervek megléte nélkül a Vállalkozó nem végzi el az előzetesen egyeztetett szolgáltatást.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő bármilyen reklamáció és garanciális igény esetén kizárólag a megrendelő, illetve meghatalmazottja jogosult eljárni.

A garanciális szerelések kizárólag a Vállalkozó által szerelt, javított szakaszokra vonatkozik. A meglévő vezetékek vagy berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata közben bekövetkezett meghibásodás vagy tönkremenetel, különös tekintettel a szerelést követően fellépő, de a régi hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra, beleértve a flexibilis csövek, a Vállalkozó nem vállal garanciát, tekintettel arra, hogy az említett hibák nem a Vállalkozó hibájából erednek.
Garanciális javítások az egyértelműen Vállalkozó által elkövetett hibákból lehetnek. A hibák felmérése után kerül sor azok javítására.
Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő károkért.

E feltételek a felek közti vállalkozói szerződés részét képezik és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet, mely nem ütközik egyik ideillő törvényi rendelkezésbe, műszaki szabvány szabályozásába.

TULAJDONJOG

Megrendelőnek átadott árukra Vállalkozó fenntartja tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig – tekintet nélkül a feldolgozásra, beépítésre vagy továbbértékesítésre. Ha Vállalkozó  által leszállított áru más termékbe kerül beépítésre, akkor Vállalkozó a szállítás kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez Vállalkozó áruszállítása a más termék értékéhez képest.
A Szolgáltató az ÁSZF-et a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé, megtekinthető Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján.