ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

1.Általános

Törvényi háttere: 1959. évi IV. törvény (Ptk.)

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

Műszaki szabványok (MSZ 7487/2:1980, MSZ 12623-85, stb.)

Érvényessége: 2020.Okt.26-tól

Ezen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban ÁSZF) érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint magánszemélyekre, (Továbbiakban: Megrendelőre), akik a Werner és Társa Bt. (Továbbiakban: Vállalkozó) szolgáltatási jogviszonyba kerülnek. A Werner és Társa Bt. gondoskodik Megrendelőinek számára jelen ÁSZF megismeréséről, még mielőtt szolgáltatási jogviszonyba kerülnének. Így az említett ÁSZF bárki számára szabadon elérhető, megtekinthető és letölthető a honlapról, illetve a Vállalkozó telephelyén elérhető és tájékoztatás céljából felvehető kinyomtatott verzióban is. Írásban érkező Megrendelői megkeresésekre, kérdésekre a Vállalkozó biztosítja az írásban történő válaszadást.

E feltételek minden esetben a felek közötti vállalkozói szerződés és általánosan az üzleti kapcsolat részét képezik és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratán nyugvó írásbeli megállapodással lehet. Jelen ÁSZF a Megrendelővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Az ÁSZF alkalmazásában a szerződő felek a Megrendelő és a Vállalkozó. Megrendelő az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amelynek (akinek) részére Vállalkozó szolgáltatást teljesít.

Vállalkozó különös figyelmet fordít arra, hogy a Megrendelő lehetőség szerint megismerje jelen ÁSZF rendelkezéseit még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt. Az ÁSZF bármikor elérhető a Vállalkozói tagok honlapjain, valamint Vállalkozó ügyfélszolgálatán is megtekinthető, Megrendelő kérésére abból egy példányt részére Vállalkozó átad. Amennyiben a megrendelőnek egyes meghatározások nem egyértelműek vagy nem elég részletesek, a szolgáltatás megrendelése előtt írásban felteheti kérdéseit, melyre írásos választ adunk. Minden további, vagyis telefonon vagy személyesen a munkatársaink által adott bármilyen információ csak tájékoztató jellegű, a Vállalkozó részére ajánlati kötöttséggel nem jár.

Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF feltételeit Vállalkozó nyilvánosan meghirdette, a szolgáltatás telefonon, személyesen, vagy bármilyen formában írásban történő megrendelése esetén a Vállalkozó úgy kezeli, hogy a megrendelő ismeri és elfogadja az Általános Szolgáltatási Feltételekben az általa megrendelt szolgáltatásra vonatkozó feltételeket, amelyek külön hivatkozás nélkül is irányadóak minden szerződéses kapcsolatra az alábbiak szerint:

 

2. Ajánlat

Vállalkozó ajánlatai kötelezettség nélküliek, és a Megrendelő konkrét rendeléseinek visszaigazolásáig a feltételek változhatnak. Indokolt esetben az ajánlat elfogadása előtt Vállalkozó jogosult a kiadott ajánlatot megváltoztatni vagy visszavonni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a Vállalkozó egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével módosíthatóak. A Vállalkozó által küldött ajánlatok a Megrendelő részére semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. A Megrendelő részéről történő kötelezettségvállaláshoz szükség van azok

Megrendelő részéről történő telefonon történő elfogadására, vagy írásbeli megrendelésre. A Megrendelő által telefonon megrendelt munkákat Vállalkozó, szerződéses kötöttségként kezeli. Amennyiben attól a Megrendelő a teljesítés megkezdését követően eláll, úgy köteles Vállalkozó addig felmerült költségeit megtéríteni.

 

3. Szolgáltatás, és annak díjszabása


A Vállalkozó szolgáltatásai melyeket a Fővárosi Vízművek minősített Vállalkozójaként végez:

Lakás-mellékvízmérő üzembe helyezése felszerelést követően (új mérőhely létesítése esetén)

Lakás-mellékvízmérő üzembe helyezése a cserét követően (meghibásodás vagy lejárt hitelesség, illetve garanciális munkavégzés miatt) 

Locsolási vízmérő üzembe helyezése felszerelést követően (új mérőhely létesítése esetén)

Amennyiben Vállalkozó közzétesz általános díjszabás jelleggel ún. árlistát, úgy az abban foglaltak irányadóak a Szolgáltatási díjak tekintetében. Szolgáltatási árlista hiányában Vállalkozó egyedileg ad árajánlatot a Megrendelők megkeresésére. Az egyedi árajánlatok tartalmazzák részletesen az elvégzett szolgáltatásokat és azok díját. A mérők lecserélésére a Megrendelők telefonon, írásban, vagy elektronikus levelezés útján kérhetnek ajánlatot Vállalkozótól, illetve rendelhetik meg a szolgáltatást. Megrendelő és a Vállalkozó által egyeztetett időtartam alatt a mérőcsere helyére történő bejutást, valamint a mérők hozzáférhetőségét a fogyasztónak a Vállalkozó számára biztosítani kell. Konkrét időpont egyeztetése nem lehetséges. Vállalkozó dolgozói a telefonon előzetesen egyeztetett időtartamon belül mennek a helyszínre, ahol ellenőrzik a fogyasztási hely mért állapotát, majd elvégzik a megállapodás szerinti szolgáltatást. Vállalkozó a cserét a megrendelés szerinti időpontban teljesíti. Vállalkozó a cseréhez szükséges formanyomtatványokat a Szolgáltatótól (vagy Szolgáltató weblapjáról) előre beszerzi, azt a Fogyasztóval, a Tulajdonossal, valamint a főmérő tulajdonosával (társasházak esetében jellemzően Közös Képviselő), előre kitölti és kitölteti valamint aláíratja, a szerelés időpontjára hiány-, és hibamentesen szerelő rendelkezésére bocsájtja. Amennyiben Megrendelő saját hibájából fakadóan vagy egyéb más hátráltató okok miatt mellékvízmérő cseréjéhez szükséges formanyomtatványát a kiszállás időpontjában nem tölti ki vagy írja alá Vállalkozó dolgozója részére, úgy tudomásul veszi, hogy azt, a szerelési időponttól számított 5 napon belül (naptári nap) sürgősséggel továbbítania kell Vállalkozó felé vagy személyesen vagy postafordultával. Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a formanyomtatványok hiányában a mérő csere átvezetése nem kezdeményezhető a Szolgáltatónál. A mérők hozzáférhetőségét, azaz szerelhetőségét a szerelés idejére a Megrendelőnek kell biztosítani. A mérők előtti elzárók működőképességét kérjük a mérőcsere megrendelése előtt ellenőrizni. Amennyiben a mérőcseréhez egyéb munkák, például a mérők szabaddá tétele vagy elzárók cseréje is szükséges, kérjük előre jelezni. A szerelők által a mérőcserén kívül végzett egyéb munkákért (amennyiben azokat előre jelezték) a díjszabásban vagy az árajánlatban szereplő óradíjat számítunk fel. Amennyiben a mérőcsere az elzárók hibája, vagy egyéb szükséges, de előre nem jelzett munkák illetve a megrendelőnek felróható egyéb okból meghiúsul, a mindenkori díjszabásban vagy az árajánlatban szereplő kiszállási díjat a megrendelőnek felszámítjuk. A megrendelt és elvégzett szolgáltatások ellenértékét a helyszínen készpénzben kell megfizetni. Előzetes egyeztetés alapján átutalásos fizetési mód is választható. Készpénzfizetés esetén szerelőink a helyszínen külön kérés nélkül nyugtát adnak. ÁFÁ-s számla igényét kérjük, jelezze előre, de legkésőbb a helyszínen a szerelőnek. Utólag (a nyugta kiállítását követő naptól) nem áll módunkban ÁFÁ-s számlát kiállítani. Átutalásos fizetés esetén, a számla fizetési határidején túli fizetés esetén Vállalkozó fenntartja a jogot a tartozás behajtására irányuló költségeinek (felszólítás, fizetési meghagyás, végrehajtás) ügyfél által történő megfizetésére. Csoportos megrendelést írásban kérjük leadni, és arra írásban teszünk ajánlatot.

 

4. Megrendelés

Cégünk fenntartja a jogot, hogy különös, és elháríthatatlan ok esetén, a fogyasztó értesítése mellett az elvégzendő munkára új időpontot adjon meg. Megrendelő ezzel kapcsolatban semminemű kártérítési igénnyel nem élhet. A hiányosan, vagy hibásan kitöltött nyomtatványok továbbításáért felelősséget nem vállalunk, azokat a fogyasztónak nem küldjük vissza. Előzetes időpont egyeztetés alapján, vagy nyitvatartási időben ügyfélszolgálatunkon átvehetők, és javítás után továbbítjuk azokat.

 

5. Tulajdonjog

Megrendelőnek átadott árukra Vállalkozó fenntartja tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig – tekintet nélkül a feldolgozásra, beépítésre vagy továbbértékesítésre. Ha Vállalkozó által leszállított áru más termékbe kerül beépítésre, akkor Vállalkozó a szállítás kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez Vállalkozó áruszállítása a más termék értékéhez képest.

 

6. Felelősségvállalás

Az elvégzett szolgáltatással kapcsolatban felmerülő garanciális igény esetén csak a megrendelő jogosult eljárni. A garanciális igényt sürgős esetben (vízszivárgás) a munkalapon feltüntetett hibabejelentő számon kell jelezni. A beszerelt mérőkre a szereléssel együtt 1 év teljes körű garanciát és 2 év jótállást vállalunk. Vállalkozó csak a garanciális, tehát a mérőszereléssel vagy cserével közvetlen ok-okozati összefüggésbe hozható szerelési vagy anyaghibából bekövetkező hibákat javítja garanciában. Ebbe nem tartozik bele semmilyen, a meglévő vezetékek vagy berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata közben bekövetkezett meghibásodás vagy tönkremenetel, különös tekintettel a szerelést követően fellépő, de a régi hálózat rejtett hibáiból, szennyeződéseiből, elhasználódásából eredő hibákra, beleértve a flexibilis csöveket is. (pl. szennyeződések kiválása a szűrőkben, régi flexibilis csövek kilyukadása, csapok csöpögése, stb.) A sürgős esetek kivételével a garanciális javítások hétköznap, munkaidőben történnek. Amennyiben a megrendelő elmondása alapján felvett garanciális hiba elhárítása során megállapítást nyer, hogy az nem tartozik a garanciális hibák körébe, Vállalkozó fenntartja a jogot az ezzel kapcsolatban felmerült költségek megtéríttetésére. Amennyiben a megrendelő harmadik féllel végezteti el a garanciális javítást, úgy garanciális jogait a javított részek tekintetében elveszíti, és cégünk a javítással kapcsolatban felmerült költségeket nem téríti meg. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelő tervei, műszaki előírásai, illetve utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jog, a szabadalmi jog, vagy bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás felmerülése esetén, valamint a megrendelő utasításai szerinti beépítésből eredő mindennemű kárért. Vállalkozó a Megrendelő által átadott tervek, rajzok vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért nem vállal felelősséget. Megrendelő a fenti esetekben Vállalkozónál esetlegesen felmerülő összes felmerült költséget is köteles megtéríteni. Vállalkozó semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő károkért. Vállalkozó a rendelések teljesítése során a tőle szervezetileg elkülönült közreműködők szerződésszegéséért, hibás teljesítéséért illetve egyéb mulasztásaiért nem vonható felelősségre. Ily módon Vállalkozó felelőssége Megrendelőnél az előzőek miatt bekövetkező közvetett és közvetlen károkra, úgymint: kötbér, piacvesztés, elmaradt haszon, erkölcsi kár, termeléskiesés, stb. nem terjed ki.

 

7. Kifogások

Bármely bejelentett kifogás, vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alap az áruellenérték kifizetésének megtagadására. Vállalkozó a Megrendelő részéről megfogalmazott Reklamáció kezelését 15 napon belül, panasz kezelését 10 napon belül teljesíti. Amennyiben a panasz kezelése 10 napon belül nem lehetséges Vállalkozó erről időben tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelőnek lehetősége van kifogásait írásban levél útján, elektronikus levél útján, telefonon vagy személyes ügyintézéssel benyújtani az ügyfélszolgálaton annak nyitvatartási idejében.

Megrendelő általi bejelentéseket és tájékoztatáskérést Vállalkozó 10 napon belül teljesíti. Vállalkozó a teljesítés utáni bármely reklamáció érdemi kivizsgálását megelőzően feltételként kikötheti mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni, egyeztető szemléjét. Amennyiben Megrendelő erre nem ad lehetőséget úgy Vállalkozó a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Nem lehet kifogás tárgya a Megrendelő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, amelyet előzetesen, mint teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki.

 

8. Együttműködési kötelezettség

A szerződő felek a köztük létrejövő szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek, Vállalkozó a Megrendelő érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról.

 

9. Jogvitákra vonatkozó kikötések

Szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Mindennemű jogvita elbírálását értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság hatáskörébe utalják és elismerik annak illetékességét. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.